ಅರ್ಥ ಸದಸ್ಯರು

ಎಂ. ಸಿ. ರಂಗಪ್ಪ

ಆರ್. ಎಸ್ ದಳವಾಯಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲಾ ವೆಂ. ನಾಯ್ಕ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ

ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಎಮ್