27-05-2019 ಮತ್ತು 28-05-2019 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ತುಳು ಭಾಷಾ ಕಮ್ಮಟ’

27-05-2019 ಮತ್ತು 28-05-2019 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ತುಳು ಭಾಷಾ ಕಮ್ಮಟ’