8ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಸೇರಿಸಲು ಗರಿಗೆದರಿದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ

8ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಸೇರಿಸಲು ಗರಿಗೆದರಿದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ