ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆಡ್ ಪಾಲ್‍ಪಡೆದಿನಿ

ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆಡ್ ಪಾಲ್‍ಪಡೆದಿನಿ

05-12-2019 Mundala Yuvavedike Gramina Kridakoota,

09-12-2019 Dharmasthaladalli Manya Mukyamanthri Yadiyoorappa Ravaru

12-12-2019 Phone-In Karyakrama , Academy Adhyaksha Dayananda G Kathalsar

10-12-2019 Kerala Tulu Academy Nethrathvadalli Kasargodinalli ‘Tulu Rashtriya Vichara Sankirana’

Tulubhavanakke Anudana Manjoor

Phone-In Karyakramadali Academy Adhyaksha Dayananda G Kathalsar

Phone-In Karyakramadalli Academy Adyaksha Dayanada G Kathalsar