ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2004

ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2004

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ
ನಾಟಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ

ಡಾ. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ
ಸಾಹಿತ್ಯ – ಸಂಶೋಧನೆ

ಲೋಕಯ್ಯ
ಜಾನಪದ