ಬೂಕುಗು ಇನಾಮು 2008

ಬೂಕುಗು ಇನಾಮು 2008

 

ಶ್ರೀ ಬೋಳ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಕಾವ್ಯ-ಕವಿತೆ

ಬಿನ್ನೆದಿ

 

 

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ

ತಂಬಿಲ

 

 

ಶ್ರೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಳಾ

ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ನಾಟಕ

ತಂಬಿಲ