ದಿನೊ: 08-01-2019 ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ, ಅಕಾಡೆಮಿ ‘ಸಿರಿಚಾವಡಿ’

ದಿನೊ: 08-01-2019 ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ, ಅಕಾಡೆಮಿ ‘ಸಿರಿಚಾವಡಿ’