ದಿನೊ: 17-01-2019 ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಮದಿಪು – 2018, ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ

ದಿನೊ: 17-01-2019 ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಮದಿಪು – 2018, ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ