ಚಿತ್ರ ಪುಟ

Main Album » ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ, ದ. ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇರ್ ದಿನೊ: 01-06-2019 ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯೆರ್.