ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

10

Jan2018
Januar 10, 2018admin

05

Jan2018
ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಗೌ.ಪ್ರ.,ಪು.ಬ.ಯೋ2017/2017-18 ದಿನಾಂಕ : 03-01-2018 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ಸಂಪಾದಕರು ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ : ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಹಿ/- ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 2017 ರ ಸಾಲಿನ “ಗೌರವ ... Read More
Januar 5, 2018admin

05

Jan2018
Januar 5, 2018admin