ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

24

Mr2018
Mrz 24, 2018Tulu Academy

23

Mr2018
Mrz 23, 2018Tulu Academy

17

Mr2018
Mrz 17, 2018Tulu Academy

17

Mr2018
Mrz 17, 2018Tulu Academy

02

Mr2018
Mrz 2, 2018Tulu Academy

22

Jan2018
Januar 22, 2018admin

20

Jan2018
Januar 20, 2018admin

12

Jan2018
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ)   ತುಳುಭವನ, ಪೋಸ್ಟ್: ಅಶೋಕನಗರ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು – 575006 ದೂರವಾಣಿ: 0284-2459389 ______________________________________________________________________   ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಪ್ರಕಟಣೆ/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 08-01-2018 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ ಸಂಪಾದಕರು   ಮಾನ್ಯರೆ, ವಿಷಯ: ಸುದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ/ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಸಹಿ/-... Read More
Januar 12, 2018admin

12

Jan2018
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ತುಳುಭವನ, ಪೋಸ್ಟ್: ಅಶೋಕನಗರ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು – 575006 ದೂರವಾಣಿ: 0284-2459389 ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಪ್ರಕಟಣೆ/2017-18                                                                                                             ದಿನಾಂಕ: 06-01-2017 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ ಸಂಪಾದಕರು ಮಾನ್ಯರೆ, ವಿಷಯ: ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ/ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಸಹಿ/- ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 – 31: ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ... Read More
Januar 12, 2018admin

12

Jan2018
Januar 12, 2018admin