ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

11

Mai2018
Mai 11, 2018Tulu Academy

11

Mai2018
Mai 11, 2018Tulu Academy

11

Mai2018
Mai 11, 2018Tulu Academy

11

Mai2018
Mai 11, 2018Tulu Academy

11

Mai2018
Mai 11, 2018Tulu Academy

11

Mai2018
Mai 11, 2018Tulu Academy

10

Mai2018
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ : ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು: ತುಳುವನ್ನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 416 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 22 ಶಾಲೆಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿಯ “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ... Read More
Mai 10, 2018Tulu Academy

10

Mai2018
click here for details 3rd Lang TULU List
Mai 10, 2018Tulu Academy