ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ

(ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್)

ಹೆಸರು : ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಂ.ಎ.
ಹುದ್ದೆ : ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 24 ವರ್ಷಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9481507624

 

 

(ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು)

ಸುಕನ್ಯಾ

(ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕಿ)

ಹೆಸರು : ಸುಕನ್ಯಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಬಿ.ಎ.
ಹುದ್ದೆ : ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕಿ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 3 ವರ್ಷಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9845922964

ವಿಜಯ್ ಕೆ

(ಸಹಾಯಕರು)

ಹೆಸರು : ವಿಜಯ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು
ಹುದ್ದೆ : ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 2 ವರ್ಷ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8970892536

ಪ್ರಶಾಂತ್

(ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ)

ಹೆಸರು : ಪ್ರಶಾಂತ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.
ಹುದ್ದೆ : ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ : 1 ವರ್ಷ