ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

April 5, 2019Tulu Academy
Juni 8, 2018Tulu Academy
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಲಾಲ್ಬಾsಗ್, ಮಂಗಳೂರು – 575 003. ದೂರವಾಣಿ / fax: 0824-2459389, email: tuluacademy@yahoo.co.in ಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳು (ಬೈಲಾಸ್) ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೈಲಾವನ್ನು ತಾ:7-2-2009 ರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೈಲಾವನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕತುಸಾಅ/ಬೈಲಾ/70/2008-09, 19-2-2009 ರಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು, ಮುಂದೆ ‘ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ 1. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು 01. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಸಣ್ಣಕ್ಕ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಅರೆನ ಬಾಯ್ಪಾತೆರೊದ ಸಾಹಿತ್ಯೊ 2010 ಡಾ. ಪೂವಪ್ಪ ಕಣಿಯೂರು... Read More
Dezember 25, 2017admin
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಚಯೊ 2008 ಕೆ.ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ 30... Read More
Dezember 25, 2017admin