ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನರಿಮೊಗರು, ದಿನಾಂಕ 30-06-2019, “ಪಳಂತುಳು – ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ”

ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ನರಿಮೊಗರು, ದಿನಾಂಕ 30-06-2019, “ಪಳಂತುಳು – ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ”