ಮರೆಯಬಾರದ ತುಳುವರು ಮಾಲಿಕೆ –ಕನ್ನಡ

ಮರೆಯಬಾರದ ತುಳುವರು ಮಾಲಿಕೆ –ಕನ್ನಡ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ.
1 ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ 2002 ಎನ್.ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ 12
2 ಮಟ್ಟಾರು ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 2003 ಎಂ.ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ 12
3 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 2004 ನಾವುಜಿರೆ 15