ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನಗಳು

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ   ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು   ಬೆಲೆ  ರೂ.
1 ನೂದು ಕಬಿತೆಲೆ ಗೊಂಚಿಲ್ 2008 ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ,ಬಿ.ಎನ್. ಹರೀಶ್ ಬೋಳೂರು (ಸಂ.) 35
2 ಮದಿಪು ಲೇಖನೊಲು 2008 ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ (ಸಂ.) 35