ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಲಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ   ವರ್ಷ                ಲೇಖಕರು   ಬೆಲೆ  ರೂ.
1 ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಚಯೊ 2008 ಕೆ.ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ 30
2 ತುಳು ಗಾದೆಲು 2008 ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳ್ಯಾರು 30
3 ತುಳುತ ಕತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 2008 ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ 30
4 ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಳು 2008 ಗಣೇಶ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ 30
5 ಎದುರು ಕತೆಕ್ಕುಲು 2008 ಜಯಂತಿ ಎಸ್. ಬಂಗೇರ 30
6 ಬೆನ್ಪಿ ಪಣ್ಪಿನ ಕನತ ಕದಿಕೆ- ಕಬಿತೊಲು 2008 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ 30
7 ತುಳುನಾಡ್ದ ನಲಿಕೆಲು 2008 ಯದುಪತಿ ಗೌಡ 30