2010-2011 ರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

2010-2011 ರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ.
1 ಸಣ್ಣಕ್ಕ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಅರೆನ ಬಾಯ್ಪಾತೆರೊದ ಸಾಹಿತ್ಯೊ 2010 ಡಾ. ಪೂವಪ್ಪ ಕಣಿಯೂರು 90
2 ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ಪಾಸಡಿ ಭಾಗ ೨ 2010 ಡಾ.ಕೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷ 150
3 ತುಳುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳು 2010 ಡಾ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್ (ಸಂ) 40

ಮದಿಪು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ 15
ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ 50, ಅಜೀವಾ ಚಂದಾ ರೂ. 500