27-05-2018 & 28-05-2019 Sarakari Hiriya Prathamika Shale, Babbukatte, ‘Tulu Bhasha Kammata’

27-05-2018 & 28-05-2019 Sarakari Hiriya Prathamika Shale, Babbukatte, ‘Tulu Bhasha Kammata’