Awards 2010

Awards 2010

ಶ್ರೀ ದರ್ಬೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚೌಟ (ಡಿ.ಕೆ.ಚೌಟ)
ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ

೧೯೩೮ತ ಜೂನ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸುರುತ ದಿನೊತಾನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುದ ಮೀಯಪದವು – ದರ್ಬೆದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಚೌಟ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಮೊಡು ನಾರಾಯಣ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಚೌಟ ದಂಪತಿಲೆನ ಸುಪುತ್ರೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚೌಟೆರ್ ಪುಟ್ಯೆರ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣೊನು ಮಂಜೇಶ್ವರೊಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಕುಡ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆದ್ ಮುಂಬಯಿದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ್ ಪಡೆಯೆರ್. ತನ್ನೊ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಶ್ರೀ ಚೌಟೆರೆಗ್ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿ. ಮುಂಬಯಿಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದುಪ್ಪುನಗನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಮೇರ್.

ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊಡೇ ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಘಾನಾ ಬೊಕ್ಕ ನೈಜಿರಿಯೊಡು ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ವರ್ಸೊ  ಉದ್ಯಮಿಯದ್ ಬೆಂದ್‌ದ್ ಪಿರ ಬೆಂಗಳೂರುಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರರೊನು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ವ್ಯವಹಾರೊಡು ಭಾರತ ಸರಕಾರೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಪಡೆದ್, ರಫ್ತುದ ವ್ಯವಹಾರರೊಗಾದೇ ಮೇರ್ ‘ಪವರ್ ಗೇರ್’ ಪಣ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದ್ ಅಮೇರಿಕೊದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್‌ಗ್ ಕರೆಂಟ್‌ದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಲೆನ್ ಕಡಪುಡುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸರಕಾರೊಡ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಪಡೆಯೆರ್. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂನಿವೃತ್ತಿ ಗೆತೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಚೌಟೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್ ಸುರುತ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮಳೊನು ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್‍ದು ಮಾತೆರ್‍ನಲಾ ಪುಗರ್‍ತೆಗ್ ಭಾಜನರಾಯೆರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತ್‌ದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ್ ನಾಲ್ ವರ್ಸೊ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತ್‌ನ್ ನಡಪಾಯಿನ ಮೇರ್ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಂಕರ್ ಮುಕಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್‌ನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟೊಗು ಕೊನೊಯೆರ್. ಪುಟ್ಟಾದ್ ಕೊರಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಚೌಟೆರೆನ.

ಉಂದುವೇ ಪೊರ್‍ತುಡು ಬೆಂಗಳೂರುದ ತುಳು ಕೂಟೊದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್ ಗೌಜಿದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊನು ಶ್ರೀ ಚೌಟೆರ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್‍ಯೆರ್. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಲೋಕೊಡು ತನ್ನನ್ ತೊಡಗಿಸಾಯಿನ ಮೇರ್ ‘ಕರಿಯಜ್ಜೆರೆನೆ ಕತೆಗಳು’, ‘ಪಿಲಿಪತ್ತಿಗಡಸ್’, ಪತ್‌ಪಜ್ಜೆಲು’, ‘ಧರ್ಮೆತ್ತಿಮಾಯೆ’, ‘ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ಮಾಯೆ’ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕೆ’ ಪಣ್ಪಿನ ಗ್ರಂತೊಲೆನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕೊಗು ಕಾಣಿಕೆಯಾದ್ ಕೊರ್‍ಯೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ, ಅರೆನ ‘ಕರಿಯಜ್ಜೆರೆನ ಕತೆಗಳು’, ಪಿಲಿಪತ್ತಿಗಡಸ್’, ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕೆ’ ಕಾದಂಬರಿಲು ಕನ್ನಡೊಗು ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ತರ್ಜುಮೆದಕುಲುಲಾ ಇನಾಮು ಪಡೆಯೆರ್. ಮೆರೆನ ತುಳು ನಾಟಕ ‘ಪಿಲಿಪತ್ತಿಗಡಸ್’, ಸುಮಾರ್ ಇರ್ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ್ಂಡ್. ಕರಿಯಜ್ಜೆರೆನ ಕತೆಕುಲು, ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸ್, ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಮಾಯೆ, ಮಿತ್ತ್‌ಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕೆ ಕೃತಿಕುಲು ಕನ್ನಡೊಗು ತರ್ಜುಮೆ ಆತ್ಂಡ್. ಮೆರೆನ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕೆ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟೆರ್ ತನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಬರೆಪೆಂದ್ ಪಿದಾಡ್‌ಯೆರ್. ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನೊದ ಎಣ್ಮನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದೊಡುದು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ ಮೆರೆನ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇನಾಮುಲಾ ಪಡೆದಿತ್ತುದು ಪಂಡ್‌ದ್  ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೇಮನಿ, ಡಾ| ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆರ್ ಪಣ್ತೆರ್. ೨೦೧೦ತ ಉಡುಪಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೊದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾಯಿನ ಡಾ.ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆರ್ ತನ್ನೊ ಭಾಷಣೊಡು ಚೌಟರೆನ ಯುಮುನಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥೊ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಪಿನ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡುಂದು ಪಣ್ತೆರ್. ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಪ್ರೊ| ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ  ರೈಕುಲು, ತುಳುತ ಸಂಕಥನ ಗಾಥಾ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಣ್ತೆರ್. ಡಾ| ಯು.ಆರ್.ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿಲು, ಚೌಟೆರೆನ ಯುಮನಕ್ಕೆ ಗ್ರಂತೊ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾದಂಬರಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿಂದ್ ಪಣ್ತೆರ್. ಚೌಟೆರೆನ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ತುಳುಟು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಗುರ್‍ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದ್ ತನ್ನೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್‍ತೆರ್.

ಶ್ರೀ ಚೌಟರ್ ಉದ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಕೃಷಿಕ್‌ಲಾ ಮನ್ನಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚೌಟೆರೆಗ್ ಅರೆನ ಉದ್ಯಮೊಗು, ಕೃಷಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬಯ್ದಂಡ್. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಘಟಕೆ, ರಂಗಭೂಮಿದ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕಲೆತ ಸಂಗ್ರಾಹಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೃಷಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್‌ಲೆನ ಸಂಗ್ರಾಹಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೃಷಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದೊಟು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಚೌಟರೆನ್ ಸಮಾಜ ಗುರ್‍ತ ಮಲ್ಲ್ಂದ್ಂಡ್.

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟೆರೆಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೂಕುದ ಇನಾಮು, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬತ್‌ದ್ಂಡ್. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾದ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್‍ಯೆರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೃಷಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್‌ಲೆಡ್ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟೆರ್ ಇತ್ತೆ, ಮೀಯಪದವುದ ಚೌಟರ ಚಾವಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರಂಗಚೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರಂಗ ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರಂಗ ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ಮಂಗಳೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ದ ಅಲುಮನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ಕಾಂತಾವರ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ದ ಗುರ್‍ಕಾರೆರಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತ್‌ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದರ್ಬೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚೌಟೆರೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ೨೦೧೦ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಸಂತೋಸುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ

೧೯೫೦ನೇ ಮೇ ತಿಂಗೊಳ್ದ ೩ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕೊಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಮುನಾ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಸುಪುತ್ರರಾದ್ ಪುಟ್ಯೆರ್. ಮೇರೆಗ್ ಮೆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೇ ಕಲಾಸಕ್ತಿ ಬುಳೆಪಾಯೆರ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಕರ್‍ತೆರ್. ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರುದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ, ಶಾರದೆನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಕಾಕಜಿದ ಗೊಜ್ಜಿಡ್ದ್ ಮುಖವಾಡ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆನ್ ಬುಳೆಪಾವೊಂಡೆರ್. ಈ ಗೊಂಬೆಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆಲೆಂದೇ ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ್. ಕರ್ನಾಟಕಕೊಡು ಮೇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನತ್ಂಡ್. ಮೇರೆನ ಮುಖವಾಡ ವಿನ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮುಖವಾಡೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ ಜನೊಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮುಖವಾಡೊಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಮೇರೆಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಎಲ್ಯೊ ಪ್ರಾಯೊಡ್ದೇ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಲೆಲೆಗ್ ಪೋದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದ್ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಲ್ಪಯೆರ್. ಸ್ವತಃ ಆರೇ ೬೫ ನಾಟಕೊಲೆನ ಬರೆತೆರ್. ಅಯ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ೪೫ ನಾಟಕೊಲು ತುಳು ನಾಟಕೊಲು. ಮೆರೆನ ಕೆಲವು ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಸಿನೇಮಾಲಾ ಆತ್ಂಡ್.

ನಾಟಕೊದ ಕಳಟ್ ಮಾತ ವಿಭಾಗೊಲೆಡ್ಲಾ ಮೇರ್ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯಿನಾರ್. ನಾಟಕ ರಚನೆ, ಅಭಿನಯ, ನಿರ್ದೇಶನ ಅತ್ತಂದ್, ವೇದಿಕೆ ರಚನೆ, ಪರದೆಲೆನ ತಯಾರಿ, ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಇಂಚ ಮಾತೆನ್‌ಲಾ ಮೇರ್ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಕೊರ್‍ಪೆರ್. ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಸಾಲೆಲೆಡ್ ಚಾಲ್ತಿಗ್ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮೆರ್ಂದೇ ಪನೊಲಿ.

ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿದ ಮೆರೆನ ಗುರು ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಟಕದಾರ್. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮೆರ್ ಏಪಲಾ ನೆನೆತೊನುವೆರ್. ಅರೆನ ನಾಟಕೊಲು ತುಳು ಸಮಾಜೊಗು ಸೇರ್‍ದಿನವೇ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಾಜೋಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೋಸ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಪೊಣ್ಣುನ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಂತರ್ ಜಾತಿದ ಮದಿಮೆಗ್ ಸಮಾಜದ ಅವಮಾನ ಉಂದುವೇ ಮೇರೆ ನಾಟಕೊದ ಆಶಯೊಲು. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾಯಕೊನು ತನ್ನೊ ೬೦ ವರ್ಸೊ ಕರಿಂಡಲಾ ಕೈ ಬುಡ್ತ್‌ಜ್ಜೆರ್. ನಾಟಕೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೊಲೆಡ್ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್‍ತ್ ಪಣ್ಪುನ  ಬೇದ ದಾಂತೆ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೇರ್ ಇತ್ತೆಲಾ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರ್.

ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮೆರ್ ಕೊರಿನ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆನ್ ತೂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಗ್ ೨೦೧೦ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಬಾರೀ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರಪೊಳು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುಳು ಜಾನಪದ

೬೬ ವರ್ಸೊ ಪ್ರಾಯೊದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರಪೊಳು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಕೊರಂಬಡ್ಕದ ಮಾಯಿಲ ಬೈರಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಳಾದ ಪುಟ್ಯೆರ್. ತುಳು ಜಾನಪದದೊಳು ಧಾರಾಳವಾದಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದನೊಲು, ಕತೆಕುಲು, ಗಾದೆ, ಎದುರ್ಕತೆಕುಲೆನ್ ತನ್ನೊ ಹಿರಿಯೆರೆಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ತನ್ನೊ ಅನುಭವೊನು ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಬಯ್ದಿನಾರ್ ಮೇರ್. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆರಾದ್ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್‍ತುಗು ತನ್ನೊ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಲೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಧನೆಗ್ ಅವಕಾಶೊನು ಮಲ್ತೊಂದೆರ್. ಇರೆ ಮರೆಟ್ ಕಾಯಿಯಾದ್ ತನ್ನೊ ಮಿತಿತ ಒಲುಯಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊನು ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಕಂಠಸ್ತ ಪರಂಪರೆನ್ ಒರಿಪಾದ್ ಬಯ್ದೆರ್. ಮೇರ್ ಭೂತ ಮಾಧ್ಯಮೊದ ಕುಟುಮೊದಾರ್ ಅತ್ತಂಡಲಾ ಮಸ್ತ್ ದೈವೊಲೆನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಸುಮಾರು ೨೦ ನಲಿಕೆಲೆನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್ ಪಣೊಂದು ದುಡಿ  ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ೨೬ ನಾಟಿ ಪೊರ್‍ತುಡು ಪಣ್ಪುನ ಓ ಬೇಲೆ ಪಣ್ಪೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ ರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್‍ತುಗು ಜೋಕುಲು ಉಂಡುದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ್‍ನಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ಪಣ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಮಡ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಲು ಪೂರಾ ಮಾಯ ಆತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರಪೊಳು ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ನೆನೆಪು ದೀಡೊಂದು ಪಣ್ಪೆರ್. ಗಾದೆ, ಎದುರ್ಕತೆಕುಲು ಅರೆನ ನಾಲಯಿದ ಕೊಡಿಟ್ ಏಪೊಲಾ ನಲಿತೊಂದುಪ್ಪುವ. ದಿನ ನಿತ್ಯೊದ ಪಾತೆರ ಕತೆಟ್ ಗಾದೆಲೆನ್ ಬಳಸೊಂದು ಮೇರ್ ಪಾರೆತುನ ಕಲೆನ್ ಪಡೆತೆರ್. ಅರಿದ್ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪನ ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು ಒರಿಪಾದ್ ಬುಳೆಪಾವುನೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಪೊಳು ಇತ್ತೆದ್ ಕಾಲೊದ ಕೊಂಡಿಯಾದ್ ಒರಿತೆರ್.

ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಜತೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್‌ದ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಒರಿಪಾದ್ ಬುಳೆಪಾಯೆನೆಟ್ ಮೆರೆನ ಪರೋಕ್ಷವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ದಲಿತ ಕುಟುವೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆನ್ ಏರ್‌ಲಾ ಗುರ್‍ತ ಮಲ್ತ್‌ದಿಜ್ಜೆರ್. ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರೊತ ಕೆಲವು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಮಾತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್‍ನ ಉಂಡು. ಮೆರೆನ ಜಾನಪದದೊತ ಪೊಲಬು ನನಲಾ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಬಯ್ದ್‌ಜಿ. ಮೆರೆನ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ, ಗಾಯನೊ, ಕತೆಕುಲೆನ್ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದಲಿತ ಪೊಂಜೊವುನು ಗುರ್‍ತ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ೨೦೧೦ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನವು ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಮೆರೆನ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್‍ತುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಸು ಆವೊಂದುಂಡು.