Book Awards 2010

Book Awards 2010

ಕೃತಿ: ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ

ಕೃತಿ ಕರ್ತೃ :  ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ

ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥೊ : ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ

ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನತಿನಕುಲು : ಯುಗಪುರುಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ.

‘ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ’ ಗ್ರಂತೊನು ಆಜಿ ಬಾಗೊ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಿಷಯೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡತ್ತಿನ ಗ್ರಂತೊ. ನೆಟ್ಟ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನೊಗು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ವಿಷಯೊಲು ಉಂಡು. ‘ಸಮಾಜ’ ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ಧ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಅರ್ತ ಪಡೆತಿನ ಶಬ್ದೊ. ಆಂಡ, ಈ ಗ್ರಂತೊಡು ಆಯ್ತನೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದಕ್ಲೆನ ಪರಪೋಕುಗು ಮಿತಿ  ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಲೇಖಕೆರ್ ಪಣ್ತೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿನ ಜ್ಞಾನ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಲೆ, ಕಾನೂನು ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬೆಸೊಲೆನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಂದ್ ಈ ಗ್ರಂತೊ ಪನ್ಪುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ್ ಉಂಡುಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್‍ತೆರ್. ಸಮಾಜ ಪಂಡಿ ಸಾತ್‌ಗ್ ನರಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ಗೇಣೊಗು ಗೆತೊಂದೇ ಲೇಖಕೆರ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ್‌ಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಸೋದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ್‌ದಿನವು ತೋಜಿದ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಣ್ತೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ಮೂಲ, ಚಲನೆ, ವರ್ತನೆ, ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲೆನ ಬಗೆಟ್‌ಲಾ ಲೇಖಕೆರ್ ವಿವರವಾದ ಈ ಗ್ರಂತೊಡು ಪಣ್ತೆರ್.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದು, ‘ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದಾಂತೆ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಇಜ್ಜೊ, ಅಂಚೆನೇ ಸಮಾಜ ದಾಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ’ ಪಣ್ಪುನೆನ್ ಈ ಗ್ರಂಥೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಬೂಕುದ ಪಿರ್ಕಾರೊ, ತುಳು ಪರಪಕುದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕಾರೊ, ಸಂಸ್ಕರೊದ ರೀತಿ ಮೂಲೊ ಸಬ್ಬೊಲೆಡ್ದ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಪನ್ಪುನ ಸಬ್ದೊ ಬಯ್ದ್ಂಡ್. ನೆತ್ತ ಅರ್ತೊ ಸುದ್ದೊ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್. ಪರಪೋಕನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಂಡಲಾ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ್ ಬತ್ತಿನವು ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲೆಡ್, ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು. ಈ ಗ್ರಂತೊಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಪರಪೋಕು ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜನೊಕ್ಲೆನ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡ್‌ದಾಕ್ಲೆನ ಇಡೀ ಜೀವನೊನೇ ಸೇರ್‌ದಂಡ್.

ಪ್ರಾಕ್‌ಡ್ದ್ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೈವರಾಧನೆಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್‍ತೆರ್. ಪಾಡ್ದನದಂಚಿನ ಜನಪದ ಕಲೆ, ಕಲಿಕೆಡ್ದ್ ಬತ್ತಿ ಪರಪೋಕುನು ತುಳುನಾಡ್ದ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೊಲಿ. ತುಳುನಾಡ್‌ದಾಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜೊದ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಾದ್ ಕಲಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಸಂಪತ್ತು ಏತ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದುಂಡುಂದು ಪಣ್ಪಿನೆನ್ ಮೆರೆನ ಗ್ರಂಥೊ ಪಣ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರೆಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನವು. ದಾಯೆ ಪಂಡ, ಪರಪೋಕು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನವು. ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಪರಪೋಕುನು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರಂಪರೆನ್ ಲೇಖಕೆರ್ ಗೇನೊಡು ದೀವೊಂದೇ ಈ ಗ್ರಂತೊ ತುಳುನಾಡ್‌ದಾಕ್ಲೆನ ಸಮಗ್ರ ಜನಜೀವನ ಶೈಲಿನ್, ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲುನ್, ಪರಪೋಕುನು ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಡವಳಿಲೆನ್ ಲೇಖಕೆರ್ ಪೊರ್ಲುಡು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಸೋದನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಆಕರ ಗ್ರಂಥೊ ಆಪುನೆಟ್ ವಾರೀತಿದ ಅನುಮಾನೊಲಾ ಇಜ್ಜಿ.

ಪ್ರಾಕ್‌ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸೊನು ಅರ್ತೊ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆನೇ ರೀತಿಡ್ ಬರೆವೊಡು ಪಣ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಸಮಾಜೊಗು ಈ ಗ್ರಂಥೊನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕೊರ್‍ತೆರ್. ಮೇರ್  ಒರಿ ಸಂಶೋಧಕೆರ್, ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿ. ಮೇರೆನ ‘ತುಳುನಾಡವರ ಸಮಾಜ’ ಪಣ್ಪಿನ ಕೃತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ೨೦೧೦ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ಬೂಕುದ ಇನಾಮುನು ಈ ಪೊರ್‍ತುಗು ಕೊರ್‍ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಸಂತೋಸ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಕೃತಿ: ಮಾಯೆಯ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು

ಕೃತಿ ಕರ್ತೃ : ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಕುಡ್ಲ

ಅನುವಾದ : ಮಾಯೆಯ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು

ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನತಿನಕುಲು : ಯದುಕುಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಕುಡ್ಲ ಮೇರ್ ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡೊಗು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃತಿ ‘ಮಾಯೆಯ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು’. ಈ ಗ್ರಂತೊಡು ತುಳುತ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟೆರೆನ ‘ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಮಾಯೆ’ ಬೊಕ್ಕ ‘ಉರಿ ಉಷೊಣದ ಮಾಯೆ’ ಪಣ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ತುಳುನಾಟಕೊಲೆನ್ ಲೇಖಕೆರ್ ಕನ್ನಡೊಗು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತೆದೆರ್.

ಧರ್ಮತ್ತಿ ಮಾಯೆ : ಉಂದೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೊದ ಭಾಗವತೆರ್‍ನ ಜೀವನೊದ ಕತೆ. ನೆತ್ತ ವಸ್ತು ದೇಸೀಯ ಪರಪೋಕುದ ತಿರ್‍ಲ್. ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆ ನಾಟಕೊಗು ಪೊಸ ಒರುನು ಕೊರ್‍ತುಂಡು. ಪರಪೋಕು ಬೊಕ್ಕ ವೈಚಾರಿಕತೆತ ಗರ್ಸನೆಡ್ ಬದ್ಕ್‌ದ ಉಲಯಿದ ನೋಟ ಈ ಗ್ರಂತೊಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಾಟಕೊದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪಾತ್ರೊಡು ರಂಗೊಡು ನಲಿಪುನ ಮಸ್ತ್ ವೇಸೊಲು ಭಾಗವತರ್‍ನ ಬದುಕ್‌ದ ಅಂತರಾತ್ಮೊಡು ನಲಿತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಲೆ, ಪರಪೋಕು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಗರ್ಸನೆನೇ ಉಂದೆತ್ತ ತಿರ್‍ಲ್.

ಉರಿ ಉಷ್ಣ ಮಾಯೆ : ಸರಯೀ ನಾಟಕೊದ ಕತಾ ನಾಯಕಿ. ಆಲ್ ಸಾದನೆದ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಕಸ್ಟೊಲೆನ ಚಿತ್‌ರಣ. ವರ್ತಮಾನೊದ ಬದುಕ್‌ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ್ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮೊ, ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಲೆನ್ ಈ ನಾಟಕ ಪೊರ್‍ಲುಡೇ ಪಣ್ಪುಂಡು. ಆಧುನಿಕತೆತ ಗದ್ದಲೊಡು, ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯೊದ ಬದ್‌ಕ್‌ನ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಡ್ ನಡಪಾವುನ ಬಾರಿ ಬಂಙದ ಬೇಲೆ. ಬದ್ಕ್ ಎಂಚ ಅತಂತ್ರ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಪುನೆನ್ ಈ ನಾಟಕೊ ಪೊರ್‍ಲುಡೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗ್ ದೀಪುಂಡು.

ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮೇರ್ ಈ ನಾಟಕೊದ ಭಾಷಾಂತರಕಾರೆರ್. ಮೇರ್ ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದಾರಾದ್, ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆಗಾದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳು ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ್ ಸೇರ್‍ದ್ ತುಳು ಕಲ್ತ್‌ದ್ ತುಳುಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಂದ್ ಪಂಡಂದ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಸುದ ವಿಚಾರ. ಮೂಲತಃ ಮೇರ್ ಕನ್ನಡಿಗೆರಾದಿತ್ತ್‌ದ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಆದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೆರ್. ಮೇರೆನ ತುಳು ಲೇಖನ, ಕಬಿತೆಲು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್ ಪ್ರಕಟವಾದ್ ಬಹುಮಾನೊಲಾ ಪಡೆತೆರ್. ದುಂಬುಗು ಮೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿಯಾಪುನ ಮಾತಾ ಭರವಸೆನ್ ಸಮಾಜೊಗು ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು. ಮೇರೆನ ‘ಮಾಯೆಯ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು’ ಬೂಕುಗ್ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ೨೦೧೦ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ಬೂಕುದ ಇನಾಮುನು ಈ ಪೊರ್‍ತುಗು ಮೇರೆಗ್ ಕೊರ್‍ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಸಂತೋಸ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಕೃತಿ: ತನ್ನೆ ತೋಡುದ ಸೊನ್ನೆ

ಕೃತಿ ಕರ್ತೃ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ

ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ : ತನ್ನೆ ತೋಡುದ ಸೊನ್ನೆ

ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನತಿನಕುಲು : ಚಂದ್ರನಿಭಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಜೇಶ್ವರ

ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಗ್ರಂತ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತಿನವು ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡಲಾ ಜಾನಪದೊಕು ದಾಲಾ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಪಾರ್ದನೊಲು, ಜಾನಪದ ಕತೆಕುಲು ಉಂಡು. ಗಾದೆ, ಎದ್‌ರ್ಕತೆ, ಐತಿಹ್ಯೊಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕೊನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾಹಿತಿನಕುಲು ತನ್ಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾಡ್ದನೊನು ಕತಾ ವಸ್ತುವಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೊರ್‍ಲುಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕೊರ್‍ಪುನವು ಬಾರಿ ಸುಲಬೊ. ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ  ತುಳುವೆರೆಗ್ ಇತ್ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡಿನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ. ಸಿರಿ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯೊಗು ಸರಿಸಾಟಿಯಾಯಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಸುಮಾರ್ ೧೬೦೦ ದಾತ್ ಸಾಲ್‌ಲು ಉಂಡು. ಈ ಪಾಡ್ದನೊನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನೊಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂದು ಕಾದಂಬರಿದ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ತುಳುಟು ಸುರುಟು ಸಿರಿನ್ ಕತಾ ವಸ್ತುವಾದ್ ದೀವೊಂದು ‘ತನ್ನೆ ತೋಡುದ ಸೊನ್ನೆ’ ಪಣ್ಪಿನ ಈ ಕಾದಂಬರಿನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಕಯಿ ಬರವುದ ರೂಪೊಡು ಪಣಿಯಾಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೆಂದ್‌ದ್ಂಡ. ಕಾದಂಬರಿದ ಶೈಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ್ ಉಂಡು. ತುಳುತ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಗ್ರಂತೊಡು ಲೇಖಕೆರ್ ಪನ್ತಿನವು ತೋಜಿದ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು. ತುಳು ಬಾಸೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ತನ್ನೊನು ತಾನು ಅಳವಡಿಸಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇತೆ ಕತೆಗಾರೆರೆಗ್ ಮಾದರಿಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯನಾರ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ.

ವೃತ್ತಿಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಮೇರೆನ ‘ತನ್ನೆ ತೋಡುದ ಸೊನ್ನೆ’ ಕೃತಿಕ್ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ೨೦೧೦ನೇ ಸಾಲ್‌ದ ಬೂಕುದ ಇನಾಮುನು ಈ ಪೊರ್‍ತುಗು ಮೇರೆಗ್ ಕೊರ್‍ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಸಂತೋಸು ಆವೊಂದುಂಡು.