President

 

Prof. B. A. Vivek Rai

(1994-1995)

Prof. B. A. Vivek Rai

(1995-1998)

BalaKrishna Shetty Polali

(1998-2001)

Dr. Vamana Nandavar

(2001-2004)

Sitaram Kulal

(2005-2008)

Dr. Palthady Ramakrishna Achar

(2008-2011)

Umanath Kotyan

(2011-2013)

Janaki M

(2013-2014)

A. C Bhandary

(2017-2019)

Dayananda G. Kathalsar

(2019 –  )