ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಪುಸ್ತಕ

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಪುಸ್ತಕ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರ್ಷ ಲೇಖಕರು ಬೆಲೆ ರೂ.
1 ಮುಗೇರರು 1997 ಡಾ.ಕೆ.ಅಭಯ ಕುಮಾರ್ 200
2 ಡಾ.ಬಾಬ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1997 ಪಿ.ಡೀಕಯ್ಯ 18
3 ನಿಲೆ 1997 ಮಾಧವ ಪೆರಾಜೆ 28