06-07-2019 ತುಳು ಭವನದ ಆವರಣೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ

06-07-2019 ತುಳು ಭವನದ ಆವರಣೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ

06-07-2019 Tulu Bhavanada aavarana gode ge Guddali Pooje