ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಗಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಗಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ