ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು

ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು

09-12-2019 Dharmasthaladalli Manya Mukyamanthri Yadiyoorappa Ravaru

 

12-12-2019 Phone-In Karyakrama , Academy Adhyaksha Dayananda G Kathalsar

 

10-12-2019 Kerala Tulu Academy Nethrathvadalli Kasargodinalli ‘Tulu Rashtriya Vichara Sankirana’

 

Tulubhavanakke Anudana Manjoor

 

Phone-In Karyakramadali Academy Adhyaksha Dayananda G Kathalsar

Phone-In Karyakramadalli Academy Adyaksha Dayanada G Kathalsar