ದಿನಾಂಕ: 08-01-2019 ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ, ಅಕಾಡೆಮಿ ‘ಸಿರಿಚಾವಡಿ’

ದಿನಾಂಕ: 08-01-2019 ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ, ಅಕಾಡೆಮಿ ‘ಸಿರಿಚಾವಡಿ’