ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆ – “ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲ್” ಮದಿಪು-75 ವಜ್ರ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆ – “ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲ್” ಮದಿಪು-75 ವಜ್ರ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ