ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ.ಕೆ ಬೈರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ.ಕೆ ಬೈರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ