ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

10

Jan2018
January 10, 2018accolade

05

Jan2018
ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಗೌ.ಪ್ರ.,ಪು.ಬ.ಯೋ2017/2017-18 ದಿನಾಂಕ : 03-01-2018 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ಸಂಪಾದಕರು ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ : ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಹಿ/- ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 2017 ರ ಸಾಲಿನ “ಗೌರವ ... Read More
January 5, 2018accolade

05

Jan2018
January 5, 2018accolade