ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

17

Mar2018
March 17, 2018Tulu Academy

02

Mar2018
March 2, 2018Tulu Academy

22

Jan2018
January 22, 2018admin

20

Jan2018
January 20, 2018admin

12

Jan2018
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ)   ತುಳುಭವನ, ಪೋಸ್ಟ್: ಅಶೋಕನಗರ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು – 575006 ದೂರವಾಣಿ: 0284-2459389 ______________________________________________________________________   ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಪ್ರಕಟಣೆ/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 08-01-2018 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ ಸಂಪಾದಕರು   ಮಾನ್ಯರೆ, ವಿಷಯ: ಸುದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ/ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಸಹಿ/-... Read More
January 12, 2018admin

12

Jan2018
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ತುಳುಭವನ, ಪೋಸ್ಟ್: ಅಶೋಕನಗರ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು – 575006 ದೂರವಾಣಿ: 0284-2459389 ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಪ್ರಕಟಣೆ/2017-18                                                                                                             ದಿನಾಂಕ: 06-01-2017 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ ಸಂಪಾದಕರು ಮಾನ್ಯರೆ, ವಿಷಯ: ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ/ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಸಹಿ/- ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 25 – 31: ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ... Read More
January 12, 2018admin

12

Jan2018
January 12, 2018admin

12

Jan2018
ಕ್ರಮಾಂಕ : ಕತುಸಾಅ/ಗೌ.ಪ್ರ.,ಪು.ಬ.ಯೋ2017/2017-18 ದಿನಾಂಕ : 03-01-2018 ಇವರಿಗೆ: ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರು/ಸಂಪಾದಕರು ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ : ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಹಿ/- ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 2017 ರ ಸಾಲಿನ “ಗೌರವ ... Read More
January 12, 2018admin

12

Jan2018
January 12, 2018admin

12

Jan2018
January 12, 2018admin