ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ 29-06-2019, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ 29-06-2019, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ