ಸಿರಿದೊಂಪ – ತುಡರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ, 08-07-2019, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿರಿಚಾವಡಿ

ಸಿರಿದೊಂಪ – ತುಡರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ, 08-07-2019, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿರಿಚಾವಡಿ