ತುಳು ಕೂಟ ರಸಮಂಟಮೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, 29-06-2019

ತುಳು ಕೂಟ ರಸಮಂಟಮೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, 29-06-2019