ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುಭಾಷೆ ಬೋಧನೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುಭಾಷೆ ಬೋಧನೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು