ತುಳುವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

ತುಳುವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ