ವಿ. ವಿ. ಕುಲಪತಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ವಿ. ವಿ. ಕುಲಪತಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ